Go To Content
:::

Taiwan Kaohsiung District Prosecutors Office:Back to homepage

:::

ความคาดหวังของอธิการบดีสำนักงานอัยการ

  • SURCE

    ความคาดหวังของอธิการบดีสำนักงานอัยการ    สำนักงานอัยการได้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับสิทธิของประชาชนและสร้างความมั่นใจความยุติธรรม ความกระตือรือร้น ความเป็นมิตรและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการให้บริการแก่ประชาชน เราจะทำการสืบสวนและมีความคิดริเริ่มในการแก้ไขเรื่องความต่างๆอย่างยุติธรรม ยึดถือความเป็นกลาง ความโปร่งใส ความขาวสะอาด ความเป็นมิตรและมีประสิทธิภาพเป็นหลัก ซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายของการพยายามโดยทั่วไปของสำนักงานอัยการแห่งนี้   โดยไม่คำนึงถึงเรื่องงานเล็กหรืองานใหญ่ แต่จะต้องพิจารณาแต่ละคดีอย่างเป็นธรรมและเป็นกลาง โดยไม่คำนึงถึงคนรวยหรือคนยากจน เรามักจะให้ความเคารพและรองรับสิทธิในการยื่นคำฟ้องของแต่ละบุคคลเสมอ นั่นถือว่าความเชื่อที่เรามักจะคงไว้ ด้วยทัศนคติในการให้บริการเพื่อผลประโยชน์ของประชาชน ทางเราจะทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถที่ทางกฎหมายมอบให้เพื่อชนะความไว้วางใจของประชาชนต่อหน่วยงานอัยการ นั่นเป็นงานหลักของเรา หวังว่าบรรดาเจ้าหน้าที่จะยืดถือและคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้เพื่อที่จะพยายามและสามัคคีเป็นหนึ่งใจเดียวกัน ขอให้พลเมืองดีและผู้ที่มีความรู้ช่วยให้คำเสนอแนะและให้ความคิดเห็นให้หน่วยงานเราได้มีโอกาศปรับปรุงการให้บริการได้ดีขึ้น      เวลาทำการ ตั้งแต่ 8:30 เช้าถึง 5:30 เย็น ทำงานตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ไม่หยุดตอนเที่ยง ทางเราพร้อมที่จะรับใช้ประชาชน เบอร์โทรศัพท์ 07-2161467, 07-2161468  ต่อ  3134 เบอร์โทรสาร 07-2167743  ที่ทำการของศูนย์ให้บริการประชาชน เลขที่ 171 ถนนสี่ซอง 1 เขตชุมชนจินเทียน เมืองเกาสง 80144 อีเมล์ kscy@ mail.moj.gov.tw I. เนื้อหาในการให้บริการ ยินดีตอนรับทุกท่านมาใช้บริการ 1. แนะนำคู่กรณีหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเตรียมการยื่นคำฟ้อง 2. แนะนำขั้นตอนการกล่าวหา การมอบตัว ขั้นตอนการมอบตัวและการใช้กระดิ่งเพื่อแจ้ง 3. แนะนำการเสียค่าธรรมเนียม การจ่ายค่าปรับ การขอปรับเงินและการเสียค่าปรับตามระยะๆ 4. แนะนำการมารายงานตัว ยื่นเอกสาร ร้องขอการยืนยันเวลาหรือยึดเวลา 5. เสนอให้ทำการชันสูตรด้วยกันหรือออกใบรับรองการชันสูตรพริกศพ 6. วิธีปฎิบัติราชการในการหาคนมาประกันตัว ผู้ดูแล ยกเลิกการจับหรือยกเลิกการออกหมายจับ 7. เสนอให้ส่งคืน รับเงินหรือของกลาง 8. รับเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารอื่นๆของอัยการ 9. ตอบกระทู้ถามเกี่ยวกับขั้นตอนการพิจารณาคดีความ 10. ตอบกระทู้ถามเกี่ยวกับผลการสืบสวนหรือความคืบหน้าของคดี 11. ทำหน้าที่ทางด้านกฎหมายและช่วยเหลือด้านกฎหมาย (ทางทนายความจะทำหน้าที่ช่วยเหลือทางด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน) กระตุ้นการประนิประนอม ลดสาเหตุที่ก่อให้เกิดการฟ้องร้องลง 12. แจกฟรีเอกสารร้องขอฉบับร่างและแบบฟอร์มร้องขอ 13. ปริ๊นต์เอกสารแทน 14. ขายแบบฟอร์มหนังสือฟ้องร้อง แลกเงินเหรียญเพื่อโทรศัพท์ 15. งานอื่นๆ 2. ตารางด้านล่างนี้เป็นขั้นตอนการปฏิบัติของศูนย์ให้บริการประชาชน เบอร์โทรศัพท์กลาวหา (07) 2519538 เบอร์โทรศัพท์เพื่อแจ้งเรื่องการรับคอรัปชั่น การรับเงินใต้โต๊ะ (07)2161463 เบอร์โทรสารเพื่อแจ้งเรื่องรับคอรัปชั่นหรือการรับเงินใต้โต๊ะ (07) 2613740 กล่องจดหมาย เลขที่ 5-123 ไปรษณีย์เกาสง อีเมล์รับความคิดเห็นของประชาชน kscmail@mail.moj.gov.tw ช่งทางที่สะดวกที่สุดเพื่อให้ประชาชนได้แจ้ง รับใบแจ้งการขอชันสูตร à กรอกใบแจ้งการชันสูตร à ส่งไปถึงอัยการเพื่ออนุมัติการทำชันสูตร à ติดต่อแพทย์ เลขาและรถโรงพยาบาล à ไปทำการชันสูตร จัดการเรื่องทำชันสูตร รับข้อมูลการทำชันสูตร à กรอกใบแจ้งทำชันสูตร à ส่งไปถึงอัยการอนุมัติการทำชันสูตร à ติดต่อกับแพทย์ เลขาและรถโรงพยาบาล à ไปทำชันสูตร จัดการเรื่องผู้ถูกกล่าวหาหาคนประกันตัว ติดต่อเพื่อหาคนมาประกันตัว à แนะนำขั้นตอนการประกับตัว à เปรียบเทียบการประกันตัว à อัยการอนุมัติ à ปล่อยตัว ให้อาหารฟรีให้ผู้ถูกกล่าวหาที่กำลังรอการประกันตัวและคนที่มารอข้อมูล ตรวจนับจำนวนคน à สั่งอาหาร à แจกอาหาร à ตรวจสอบค่าใช้จ่าย จัดการเรื่องค่าเดินทางตามวันของพยาน พยานมารายงานตัว à รับเอกสารขอชำคะค่าใช้จ่ายในการเดินทางของพยาน à หลังจากที่ชำระความเสร็จ จะเปรียบเทียบดูว่าใบสั่งจ่ายมีลายเซ็นและปั๊มตราประทับหรือไม่ à จ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ขอปรับเงินแทน เสนอเป็นปากเปล่าหรือเป็นเอกสาร ณ สำนักงานฯ à คนที่มารายงานตัวและให้เอกสาร à สอบถาม à ทวนสอบà ทำใบแจ้งการจ่ายค่าปรับ à เอกสารยืนยันการจ่ายเงินแล้ว à ส่งเอกสารตรวจสอบให้ผู้ดำเนินการ à สรูปคดี ช่องทางในการยื่นอุทธรณ์สำหรับผู้ถูกกล่าวหาที่มีความผิดร้ายแรง มาสำนักงานฯรายงานด้วยปากเปล่าหรือเอกสาร à รับการจดทะเบียน à แบ่งงาน (หน่วยเฉพาะกิจ)à ติดตามà สรูปคดี    

more

คำถามที่พบบ่อย

more
Go Top