Go To Content
:::

Taiwan Kaohsiung District Prosecutors Office:Back to homepage

:::

11.Hỏi: Nếu đã được phê chuẩn cho nộp tiền phạt thay thế tù giam, mà sau đó lại không có khả năng nộp phạt, thì có được xin thay thế bằng chấp hành lao động công ích không?

  • Publication Date:
  • Last updated:2022-01-24
  • View count:598

Đáp: Được, chỉ cần chấp hành phần còn lại của án phạt. Nếu sau này muốn nộp phạt trở lại, thì phải nộp một lần hết toàn bộ số tiền phạt còn thiếu.

Go Top