Go To Content
:::

Taiwan Kaohsiung District Prosecutors Office:Back to homepage

:::

12.Hỏi: Nếu đã được phê chuẩn cho chấp hành lao động công ích thay thế phạt tiền, mà sau lại có khả năng nộp tiền phạt, thì có được xin nộp phạt trở lại không?

  • Publication Date:
  • Last updated:2022-01-24
  • View count:647

Đáp: Được. Sau khi được phê chuẩn, thì có thể quy đổi thời gian thi hành án còn lại ra tiền phạt, rồi phải nộp một lần hết toàn bộ số tiền phạt còn thiếu.

Go Top