Go To Content
:::

Taiwan Kaohsiung District Prosecutors Office:Back to homepage

:::

4.Hỏi: Sau khi nhận được lệnh xử phạt án treo, thì khi nào phải chấp hành những hạng mục do Kiểm sát viên yêu cầu?

  • Publication Date:
  • Last updated:2022-01-24
  • View count:699

Đáp: Khi nhận được thông báo xử phạt án treo, trên giấy thông báo này sẽ có ghi rõ thời gian và địa điểm chấp hành các hạng mục được yêu cầu, và người nhận thông báo phải chấp hành đúng theo nội dung thông báo, không được chậm trễ; nếu không sẽ bị bãi bỏ án treo.

Go Top