Go To Content
:::

Taiwan Kaohsiung District Prosecutors Office:Back to homepage

:::

1.Hỏi: Làm thế nào để sửa đổi địa chỉ nhận tống đạt?

  • Publication Date:
  • Last updated:2022-01-24
  • View count:644

Đáp: Có thể thông báo sửa đổi địa chỉ với thư ký tòa bằng cách gọi điện thoại, gửi fax hoặc gửi đơn, hoặc tiến hành sửa đổi địa chỉ qua mạng internet.

Go Top