Go To Content
:::

Taiwan Kaohsiung District Prosecutors Office:Back to homepage

:::

ศูนย์ให้บริหารประชาชน

  • Publication Data:
  • Last updated:2020-02-19
  • Count Views:3913

ความคาดหวังของอธิการบดีสำนักงานอัยการ

   สำนักงานอัยการได้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับสิทธิของประชาชนและสร้างความมั่นใจความยุติธรรม ความกระตือรือร้น ความเป็นมิตรและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการให้บริการแก่ประชาชน เราจะทำการสืบสวนและมีความคิดริเริ่มในการแก้ไขเรื่องความต่างๆอย่างยุติธรรม ยึดถือความเป็นกลาง ความโปร่งใส ความขาวสะอาด ความเป็นมิตรและมีประสิทธิภาพเป็นหลัก ซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายของการพยายามโดยทั่วไปของสำนักงานอัยการแห่งนี้

 

โดยไม่คำนึงถึงเรื่องงานเล็กหรืองานใหญ่ แต่จะต้องพิจารณาแต่ละคดีอย่างเป็นธรรมและเป็นกลาง โดยไม่คำนึงถึงคนรวยหรือคนยากจน เรามักจะให้ความเคารพและรองรับสิทธิในการยื่นคำฟ้องของแต่ละบุคคลเสมอ นั่นถือว่าความเชื่อที่เรามักจะคงไว้ ด้วยทัศนคติในการให้บริการเพื่อผลประโยชน์ของประชาชน ทางเราจะทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถที่ทางกฎหมายมอบให้เพื่อชนะความไว้วางใจของประชาชนต่อหน่วยงานอัยการ นั่นเป็นงานหลักของเรา หวังว่าบรรดาเจ้าหน้าที่จะยืดถือและคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้เพื่อที่จะพยายามและสามัคคีเป็นหนึ่งใจเดียวกัน ขอให้พลเมืองดีและผู้ที่มีความรู้ช่วยให้คำเสนอแนะและให้ความคิดเห็นให้หน่วยงานเราได้มีโอกาศปรับปรุงการให้บริการได้ดีขึ้น 

 


 

 

เวลาทำการ ตั้งแต่ 8:30 เช้าถึง 5:30 เย็น ทำงานตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ไม่หยุดตอนเที่ยง ทางเราพร้อมที่จะรับใช้ประชาชน

เบอร์โทรศัพท์ 07-2161467, 07-2161468  ต่อ  3134

เบอร์โทรสาร 07-2167743 

ที่ทำการของศูนย์ให้บริการประชาชน เลขที่ 171 ถนนสี่ซอง 1 เขตชุมชนจินเทียน เมืองเกาสง 80144

อีเมล์ kscmail@ mail.moj.gov.tw

I. เนื้อหาในการให้บริการ ยินดีตอนรับทุกท่านมาใช้บริการ

1. แนะนำคู่กรณีหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเตรียมการยื่นคำฟ้อง

2. แนะนำขั้นตอนการกล่าวหา การมอบตัว ขั้นตอนการมอบตัวและการใช้กระดิ่งเพื่อแจ้ง

3. แนะนำการเสียค่าธรรมเนียม การจ่ายค่าปรับ การขอปรับเงินและการเสียค่าปรับตามระยะๆ

4. แนะนำการมารายงานตัว ยื่นเอกสาร ร้องขอการยืนยันเวลาหรือยึดเวลา

5. เสนอให้ทำการชันสูตรด้วยกันหรือออกใบรับรองการชันสูตรพริกศพ

6. วิธีปฎิบัติราชการในการหาคนมาประกันตัว ผู้ดูแล ยกเลิกการจับหรือยกเลิกการออกหมายจับ

7. เสนอให้ส่งคืน รับเงินหรือของกลาง

8. รับเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารอื่นๆของอัยการ

9. ตอบกระทู้ถามเกี่ยวกับขั้นตอนการพิจารณาคดีความ

10. ตอบกระทู้ถามเกี่ยวกับผลการสืบสวนหรือความคืบหน้าของคดี

11. ทำหน้าที่ทางด้านกฎหมายและช่วยเหลือด้านกฎหมาย (ทางทนายความจะทำหน้าที่ช่วยเหลือทางด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน) กระตุ้นการประนิประนอม ลดสาเหตุที่ก่อให้เกิดการฟ้องร้องลง

12. แจกฟรีเอกสารร้องขอฉบับร่างและแบบฟอร์มร้องขอ

13. ปริ๊นต์เอกสารแทน

14. ขายแบบฟอร์มหนังสือฟ้องร้อง แลกเงินเหรียญเพื่อโทรศัพท์

15. งานอื่นๆ

2. ตารางด้านล่างนี้เป็นขั้นตอนการปฏิบัติของศูนย์ให้บริการประชาชน

เบอร์โทรศัพท์กลาวหา (07) 2519538 เบอร์โทรศัพท์เพื่อแจ้งเรื่องการรับคอรัปชั่น การรับเงินใต้โต๊ะ (07)2161463 
เบอร์โทรสารเพื่อแจ้งเรื่องรับคอรัปชั่นหรือการรับเงินใต้โต๊ะ (07) 2613740 กล่องจดหมาย เลขที่ 5-123 ไปรษณีย์เกาสง
อีเมล์รับความคิดเห็นของประชาชน kscmail@mail.moj.gov.tw

ช่งทางที่สะดวกที่สุดเพื่อให้ประชาชนได้แจ้ง

รับใบแจ้งการขอชันสูตร à กรอกใบแจ้งการชันสูตร à ส่งไปถึงอัยการเพื่ออนุมัติการทำชันสูตร à ติดต่อแพทย์ เลขาและรถโรงพยาบาล à ไปทำการชันสูตร


จัดการเรื่องทำชันสูตร

รับข้อมูลการทำชันสูตร à กรอกใบแจ้งทำชันสูตร à ส่งไปถึงอัยการอนุมัติการทำชันสูตร à ติดต่อกับแพทย์ เลขาและรถโรงพยาบาล à ไปทำชันสูตร


จัดการเรื่องผู้ถูกกล่าวหาหาคนประกันตัว

ติดต่อเพื่อหาคนมาประกันตัว à แนะนำขั้นตอนการประกับตัว à เปรียบเทียบการประกันตัว à อัยการอนุมัติ à ปล่อยตัว


ให้อาหารฟรีให้ผู้ถูกกล่าวหาที่กำลังรอการประกันตัวและคนที่มารอข้อมูล

ตรวจนับจำนวนคน à สั่งอาหาร à แจกอาหาร à ตรวจสอบค่าใช้จ่าย


จัดการเรื่องค่าเดินทางตามวันของพยาน

พยานมารายงานตัว à รับเอกสารขอชำคะค่าใช้จ่ายในการเดินทางของพยาน à หลังจากที่ชำระความเสร็จ จะเปรียบเทียบดูว่าใบสั่งจ่ายมีลายเซ็นและปั๊มตราประทับหรือไม่ à จ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง


ขอปรับเงินแทน

เสนอเป็นปากเปล่าหรือเป็นเอกสาร ณ สำนักงานฯ à คนที่มารายงานตัวและให้เอกสาร à สอบถาม à ทวนสอบà ทำใบแจ้งการจ่ายค่าปรับ à เอกสารยืนยันการจ่ายเงินแล้ว à ส่งเอกสารตรวจสอบให้ผู้ดำเนินการ à สรูปคดี


ช่องทางในการยื่นอุทธรณ์สำหรับผู้ถูกกล่าวหาที่มีความผิดร้ายแรง

มาสำนักงานฯรายงานด้วยปากเปล่าหรือเอกสาร à รับการจดทะเบียน à แบ่งงาน (หน่วยเฉพาะกิจ)à ติดตามà สรูปคดี


 

 1泰文為民服務表格

Go Top